Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Bernheze

Bernheze zelfstandig en zorgzaam verder

Foto: Jan Raaimakers

De afgelopen acht jaren hebben we als SP mee bestuurd in Bernheze. We hebben een aantal zaken geregeld waar we trots op zijn. Maar we zijn er nog niet.

Hieronder volgen een aantal SPeerpunten van de SP Bernheze voor 2018-2022.

 • Het armoedebeleid waarin we nieuwe mogelijkheden zoeken voor mensen met een te kleine portemonnee. Om mensen te helpen die even een duwtje in de rug nodig hebben.
 • Daarnaast blijft er het Bernhezer noodpotje voor mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen.
 • Sociale woningbouw (huur en betaalbare koop) moet in de lift. Desnoods gaan we als gemeente zelf regie voeren op de bouw met name huurhuizen. Wachtlijsten moeten korter. Bernheze gaat ook voldoende woningen voor senioren bouwen. Met nul-treden
 • De WMO. Ruim 6.000.000 euro over aan geld wat niet aan onze inwoners is besteed. De SP gaat zich volledig inzetten voor besteding van dit zorggeld
 • De eigen bijdrage in de WMO gaat omlaag. En de papierwinkel verdwijnt. Een keer invullen is genoeg
 • De vele mantelzorgers doen geweldig werk. Zij krijgen professionele hulp.
 • Bernheze blijft zelfstandig. Eigen regie op de toekomst. Daar staat de SP pal voor.
 • Herindeling of fusie wordt altijd voorgelegd aan de bevolking. Uw praat mee!
 • Klik hier voor ons verkiezingsprogramma
 • Concept Coalitieakkoord

 

Lijsttrekker: Rein van Moorselaar

De afgelopen acht jaren was ik wethouder voor de SP in Bernheze. Acht jaar meebesturen.  We hebben een aantal zaken voor elkaar gekregen waar we trots op zijn.

 Om er een paar te noemen denk ik aan:

 • de goede en functionele scholen die we in onze Gemeente hebben.
 • ons armoedebeleid waarin we zeer veel mogelijkheden hebben om mensen te helpen die even een duwtje in de rug nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een Laptop en het krijgen van zwemles. Dat zijn gewoon basiszaken die nu geregeld zijn.
 • het Bernhezer noodpotje voor mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Dit noodpotje heeft zijn nut bewezen en we zijn erg blij dat we het hebben.

Met uw steun op 21 maart 2018 kan de SP doorgaan op de ingeslagen weg. Zelfstandig en zorgzaam verder. Met oog voor de mensen die onze steun nodig hebben. Ouderen, gehandicapten, zieken en mensen met een afstand tot de gewone arbeidsmarkt. Mag ik 21 maart 2018 op uw stem rekenen?

 

Bedankt.

Rein van Moorselaar

 

1. Rein van Moorselaar

Wethouder voor de SP van 2010 t/m 2018

Meer informatie

2. Cor van Erp

Fractievoorzitter

Meer informatie

3. Jan Prinsen

Raadslid

4. Jan Raaimakers

Raadslid en afdelingsvoorziter Bernhezer SP

Meer informatie

5. Toon van Vugt

Gemeenteraadslid

6. Jan van den Broek

Burger Lid cie MZ

7. Carlie Martens

Lid bestuur SP Bernheze

8. Geert van der Wielen

9. Peter Sleegers

Lid cie MZ

10. Teresa Nowacka-van Moorselaar

11. Frenky Heurkens

12. Lia Thomassen

13. Geert Hanegraaf

14. Carla van Schijndel-Kramer

15. Willie van Laanen

16. Hans Lakwijk

17. Frando Megens

18. Pauline Suiker-Dijkhoff

19. Christa Kolman

20. Tonnie de Bie

21. Paul Govers

22. Trix Overtoom

23. Tom Overtoom

24. Henri Ruijs

25. Marcel Rovers

26. Maria van den Hanenberg

27. Carla Steenbakkers-Verhallen

Bernheze blijft een zelfstandige gemeente. Eigen baas blijven. Geen fusie met Oss of Meijerijstad.

 

Bernheze zorgt goed voor de ouderen, zieken, gehandicapten en mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Bernheze bouwt voldoende betaalbare huur- en koopwoningen vooral voor mensen met een laag inkomen. Iedereen heeft recht op betaalbare woonruimte. Geen huisjesmelkerij of huisvesting van arbeidsmigranten op erven en in caravans en lege stallen. Mensen wonen fatsoenlijk in Bernheze.

In Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Vorstenbosch, Loosbroek en Heesch zijn de basisvoorzieningen (winkel, school, gemeenschapshuis, (sport)verenigingen) in orde.

Geen megastallen erbij
Bestrijden fijnstof uitstoot

Verkiezingsprogramma


Tijdens de ​algemene ledenvergadering Is Cor van Erp gekozen als onze nieuwe lijsttrekker.  Op deze pagina kunt u ons programma inzien. Proficiat Cor

Hoofdstuk 1: Algemene zaken

Hoofdstuk 1: Algemene zaken
 
Voorop het verkiezingsprogramma stelt de SP dat de keuze van de SP een zelfstandig Bernheze is. Zelfstandigheid is een groot goed. De gemeente Bernheze neemt haar eigen beslissingen. De gemeente hoeft de oren naar niemand te laten hangen. Bernheze kan eigen besluiten blijven nemen in het belang van alle inwoners. Het gaat tenslotte altijd om de mensen. Mochten er ooit besluiten over fusies genomen worden dan houdt Bernheze altijd een bindend referendum.
 
1.1: Service verlening aan de inwoners
Service en communicatie kunnen altijd beter. De SP wil de inwoners van Bernheze de mogelijkheid blijven geven om een klacht in te dienen. De SP wil daarvoor een onafhankelijke ombudscommissie in het leven roepen. Deze commissie behandelt klachten van inwoners en doet bindende uitspraken. De ombudscommissie rapporteert regelmatig aan de Gemeenteraad. Hiermee is er een duidelijke lijn naar de inwoners voor de behandeling van klachten. 
 
1.2: Overleg met inwoners
Het gemeentebestuur betrekt de inwoners bij lopende en nieuwe  zaken. Burgerparticipatie krijgt een prominentere rol. De SP denkt o.a. aan: jongeren- en ouderenbeleid, verkeerssituaties, openbaar groen, speelvoorzieningen, nieuwbouw en uitbreidingsplannen. Met inwoners zaken bespreken om een breder draagvlak te krijgen. Eigenaarschap is van groot belang in de ogen van de SP. De gemeente organiseert bijeenkomsten in wijken en kernen om de mening van de bewoners te horen. De inwoners voeren met elkaar de regie over woon- en leefomgeving. Zo staat de leefbaarheid automatisch centraal in Bernheze. Als SP benaderen we bewonersinitiatieven met respect en we willen ruimte geven. Daar waar een initiatief hulp of sturing nodig heeft pakken we als gemeente verantwoordelijkheid en helpen bij problemen.
 
1.3: Kerntakendiscussie
Uitgangspunt voor de SP is dat een gemeente efficiënt moet werken. Dat wil niet zeggen dat taken alsmaar afgestoten worden. Zaken van groot algemeen belang worden door de gemeente beheerd en uitgevoerd. Privatiseren van voorzieningen die van algemeen belang zijn, kan niet in de visie van de SP. De service gaat omlaag, de prijzen omhoog. Exhibitionistische zelfverrijking van bestuursleden, zoals o.a. bij Amarantis en Vestia, is in de (semi)-publieke sector ongewenst. De gemeente heeft hierin een belangrijke signaalfunctie naar de landelijke politiek.
 
1.4: Vergoedingen raadsleden
SP raadsleden dragen principieel 75% van de raadsvergoeding af. Zij nemen genoegen met 25% van de vergoeding, dit voor gemaakte onkosten als raadslid. SP-ers werken belangeloos aan een betere wereld op basis van solidariteit en eerlijk delen. 
 
1.5: Externe adviesbureaus
Uitgangspunt is dat de gemeentelijke organisatie zoveel als mogelijk met eigen ambtenaren uitvoert. Als aantoonbaar onvoldoende kennis in huis is, kan de gemeente externen inhuren. Om het inhuren van bureaus te beperken, zorgt de gemeente dat ambtenaren goed bij blijven op hun vakgebied. Ambtenaren krijgen regelmatig scholing om kennis op peil te houden en uit te breiden. Het ambtenarenapparaat van Bernheze functioneert grotendeels zonder adviesbureaus. De expertise die beperkt nodig is zou samen met andere gemeente ingekocht kunnen worden. De SP denkt hierbij aan een gezamenlijke  “expertisepool”.
 
1.6: Veiligheid en openbare orde
Met het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren is Bernheze goed op weg. Het gevoel van veiligheid in de gemeente Bernheze wordt planmatig aan gepakt. Dit beleid wordt de komende jaren verder uitgebreid. Mensen moeten ook in de avond met een gerust hart de straat op durven zonder een gevoel van onveiligheid. De gemeente garandeert verder acute opvang, bijvoorbeeld in het geval van eerwraak. Punt van zorg is de dreiging van ondermijning. De SP wil hierin “Brabantbreed” optrekken. Gemeenten slaan de handen ineen, om te voorkomen dat onderwereld en bovenwereld vermengd raken. Alleen krachtig optreden biedt soelaas.
 
Brandweer: Het brandweerkorps beschikt over goed materieel om de veiligheid van brandweerlieden en inwoners te garanderen. De brandweer oefent regelmatig te om te zorgen dat de inzetkracht optimaal is. Controles op brandveiligheid van openbare gebouwen en instellingen wordt de komende jaren voortgezet. Vooral de groep vrijwilligers verdient groot respect voor hun inzet ten behoeve van de samenleving.
 
Openbare verlichting: Openbare verlichting is in alle kernen en op de doorgaande routes goed. Veiligheid en het veiligheidsgevoel worden zo gegarandeerd. Fietsers en voetgangers verdienen hierbij zeker aandacht en zorg. Op plaatsen waar de openbare verlichting te wensen over laat wordt een plan van aanpak gemaakt. 
 
1.7: Dierenwelzijn
De gemeente maakt gebruik van proefdiervrije artikelen. Bernheze draagt dit uit naar haar burgers. Dieren hebben recht op een stressvrij bestaan, in voldoende ruime behuizing. Wantoestanden worden hard aangepakt. Diervriendelijke methoden worden gestimuleerd vanuit de gemeente. De dierenbescherming neemt een belangrijke plaats in bij streven naar verder welzijn van het individuele dier. De SP denkt hierbij aan hobbydieren en aan beroepsmatig gehouden dieren. Jagen voor het plezier is niet meer van deze tijd. Jagen als beheersvorm om schade aan landbouwgewassen te voorkomen is achterhaald. Op zo kort mogelijke termijn wordt de jacht op gemeentelijke gronden en terreinen gestopt. Er zijn diverse methoden om effectief landbouwschade te bestrijden zonder afschot van dieren. Hiervoor schakelt Bernheze de dierenbescherming in. Als er door omstandigheden toch wild afgeschoten moet worden, dan gebeurt dit uitsluitend door gecertificeerde experts. De gemeente betaalt mee aan de Stichting HoKaZo. Dierenopvangcentrum HoKaZo heeft een eigen dierenambulance en pleegzorg netwerk. Dit werk wordt door vrijwilligers gedaan. De medewerkers van de dierenambulance halen zwerfdieren op uit de 10 aangesloten gemeenten en brengen ze naar HoKaZo. Ook verlenen ze hulp aan dieren in nood (bijvoorbeeld na een aanrijding). Dergelijk werk verdient blijvende steun en financiële hulp richting  professionalisering. Bij de Maashorst wil de SP streven naar een beheersregime, met draagvlak onder de vier betrokken gemeenten.

Bijlage 1 Thema avond zorg

Op donderdag 19 januari 2017 organiseerde de SP afdeling Bernheze een thema-avond over de zorg in De Pas te Heesch.
 
Aanleiding hiervoor was dat onze gemeente in 2015 en 2016 veel geld heeft overgehouden in het sociale domein. De SP vindt dat dit geld aan de Zorg en aan onze inwoners besteed moet worden. We hebben zelf wel ideeën hoe we het geld kunnen aanwenden maar we wilden dat ook graag weten van het in Bernheze actieve maatschappelijk middenveld.
 
De insteek was om samen met direct betrokkenen, instellingen, organisaties, stichtingen en verenigingen (het maatschappelijk middenveld) te kijken naar de overschotten in het sociaal domein, met name de WMO. In Bernheze is dit inmiddels ruim 5 miljoen euro. Bij ongewijzigd beleid houden we gewoon veel geld over. Er liggen dus mogelijkheden om zaken structureel anders aan te pakken. De circa 40 aanwezigen bogen zich over vragen als  hoe kunnen we die gelden zinvol inzetten en op welke manier krijgen we de groep zorgmijders in beeld. Tijdens een levendige discussie werd er op een constructieve wijze nagedacht over mogelijke opties met als uitgangspunt de praktijkervaringen van de deelnemers. Op het einde van de avond werd gekeken welke onderwerpen in eerste instantie het beste konden worden aangepakt en onderzocht op haalbaarheid. De SP heeft zich gebogen over de gedane voorstellen en daaruit zijn onderstaande 6 speerpunten naar voren gekomen:
 
 
1. De WMO toegankelijker maken. Daar wordt mee bedoeld dat we beter de zwijgende massa in beeld krijgen. We willen bewerkstelligen dat mensen niet het bos in gestuurd worden met een formulier wat ze niet begrijpen. Dat kun je bereiken door   de schotjes in het systeem weg te halen. Dus sociaal team, jeugdteam, sociale dienst en andere vormen van hulp samen in een team wat dicht bij de bevolking staat. Denk dan aan een team wat per kern werkt waarin professionals als een gezondheidsopbouwwerker de lead hebben. Zulk een team moet dicht bij de bevolking staan en geen drempels bevatten. Daar zit dan ook de signaalfunctie in de kern. Dit is een werkwijze die eigenlijk al voorzichtig in de praktijk gebracht wordt door de voormalige Gemeente Schijndel. 
 
2. Ondersteuning van de mantelzorgers. Zowel voor jongeren als ouderen als vluchtelingen. De achterliggende gedachte van dit punt komt voort uit de gedachte dat wij heel veel ouderen in onze gemeente hebben en daarmee ook heel veel mantelzorgers. Het idee is om deze grote groep mantelzorgers een steuntje in de rug te geven door middel van vouchers. Denk dan bijvoorbeeld aan een voucher die recht geeft op een X aantal uur professionele hulp in de plaats van de mantelzorger. Achterliggende gedachte is dat de mantelzorger beter op zijn taak blijft toegerust als er af en toe een helpende hand ingeroepen kan worden. Denk dan bijvoorbeeld aan een mantelzorger die er een dagje tussenuit wil en met deze ondersteuning komt er iemand anders zorgen.
 
3. De eigen bijdrage verlagen voor WMO hulp. De gemeente Bernheze hanteert het duurste systeem voor onze inwoners. Je kunt hier denken aan afschaffen, verlagen, anti stapelingsbeding en ook bijvoorbeeld verlagen voor bepaalde inkomensgroepen. ( bijv. bij een inkomen tot 140% van het minimumloon geen eigen bijdrage in de WMO)
 
4. De bureaucratie een halt toeroepen.  Daarmee bedoelen we dat niet de regeltjes en de procedures leidend moeten zijn maar het doel. Je gaat dan dus meer kijken naar de mens en het probleem dan naar de regels. De Gemeente Bernheze is met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) bezig om dit op een pilotachtige manier op te gaan pakken in Bernheze. 
 
5. Preventie voor de jeugd en een kindpakket. Binnen de gemeente is de verantwoordelijk wethouder bezig met deze onderwerpen. Als er meer duidelijkheid is, zullen wij u nader informeren.
 
6. Vluchtelingen beter toegang geven tot de maatschappij. We willen dat onze statushouders zo spoedig mogelijk integreren, de taal leren en werk krijgen.  Daarvoor is een soort aanvalsplan nodig wat de Gemeente Oss al toepast en waarbij er een brede inzet van handjes en ondersteuning nodig is om dit succesvol te maken.
 
Raadsleden, die interesse hebben in alle op de thema-avond gedane voorstellen, kunnen hierover contact opnemen met de SP-fractie.
 
 
Samenvattend/concluderend:
 
De speerpunten 1 en 2 zijn punten zijn die veel aanlooptijd vergen. De SP wil deze twee punten in prioriteit niet de hoogste prio geven. Hierbij moeten we ook de plaatselijke initiatieven op dit gebied meenemen. Wat ons betreft zijn dit punten die met name in het coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zullen moeten worden meegenomen.
Punt 3 heeft voor ons topprioriteit. We zullen in 2017 hiervoor voorstellen doen.
Punt 4 de bureaucratie een halt toeroepen is al in gang gezet middels de pilot van het IPW.  
Punt 5 is ook een punt wat we dit jaar zullen oppakken. Daarbij denken wij met name aan een voorstel om een kindpakket in te voeren.
Punt 6 over vluchtelingenwerk. Hierover hebben vragen stellen tijdens de raadsvergadering van 2 februari 2016. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen en zonodig nadere initiatieven ontplooien.
Een mede door de SP ingediende motie inzake ondersteuning vluchtelingenwerk is in de raadsvergadering d.d.1 juni 2017 unaniem aangenomen  

Bijlage 2: Speerpunt WMO
 
 

 • 1. De gemeente voert de regie, de gemeente steunt de lokale democratie. Door middel van burgerparticipatie brengen we professionals en vrijwilligers per kern samen om de zorg in brede zin dicht bij de inwoners te brengen. De SP ziet dit als een kernteam.
 • 2. WMO zorg gaat uit van de persoonlijke omstandigheden van onze inwoners. De gemeente voert een ruimhartig beleid wat betreft verstrekkingen van benodigde zorg.
 • 3. Stoppen met de “papierchaos”. Een inwoner heeft een vraag of een probleem. De gemeente komt naar u toe. Dat kan ook. Het keukentafelgesprek is direct professioneel met hulp van een objectieve cliëntondersteuner.
 • 4. Per kern een vertrouwenspersoon te benoemen verantwoordelijk voor maximaal 50 cliënten.
 • 5. De mantelzorgers zelf tevens een keukentafelgesprek geven en uitgeven van vouchers zodat mantelzorgers zelf eens onbekommerd weg kunnen en iemand de mantelzorg tijdelijk overneemt.
 • 6. De eigen bijdrage in de WMO verlagen en zorgmijders opsporen.
 • 7. Veel inwoners willen graag lang zelfstandig thuis blijven wonen. Zorg voor een ruimhartige ondersteuning van deze woonwens.
 • 8. Werken aan meer en betere communicatie over de mogelijkheden die er zijn in het sociale domein.
 • 9. Waar nodig, mogelijk en wenselijk digitale ondersteuning leveren.

Hoofdstuk 2: Verkeer, openbaar vervoer en wegen

2.1: Verkeer
De SP wil naar een verdere ontlasting van de dorpskernen door o.a. omleiding van doorgaand verkeer. Noodzakelijke plateaus op kruisingen zijn goed aangelegd. De hoogte van noodzakelijke drempels/plateaus is volgens de CROW richtlijnen. Hulpdiensten moeten zo snel als mogelijk ter plekke te kunnen zijn. Als iedere minuut telt, dan is oponthoud door niet correct aangelegde verkeersdrempels funest! Verloren tijd door overbodige verkeersdrempels is voor de SP onaanvaardbaar. Oplossen van onveilige situaties kan op verschillende manieren. Het kan door:

 •  30 kilometerzones in de kernen;
 • bevorderen van langzaam verkeer;
 • parkeren in goede banen leiden. 

Verkeer tussen de kernen stroomt probleemloos. Bij het oplossen van de onveilige verkeerssituaties worden omwonenden betrokken. Onveilige situaties rond scholen worden direct aangepakt. Veilige oversteekplaatsen voor de schoolkinderen zijn een eerste vereiste. Wild parkeren rond scholen is een groot probleem voor kinderen die te voet komen en gaan. Het wildparkeren vereist en adequate aanpak door een BOA en/of de politie. Bedrijven dragen zelf zorg voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Als dit niet mogelijk is, dan dragen ondernemingen bij in de kosten van de aanleg van extra parkeerplaatsen. Financiële middelen worden vrij gemaakt om het aanleggen van veilige voetpaden en fietspaden tussen de kernen mogelijk te maken. Voetpaden, fietspaden en bermen dienen goed onderhouden te worden. Voor ouderen en gehandicapten is de huidige staat van onderhoud plaatselijk niet altijd voldoende. Voetpaden en fietspaden zijn op plaatsen te hobbelig zodat het voor ouderen en gehandicapten moeilijker is om zich vrij te kunnen bewegen.
Voor het langzame verkeer (fietsers / voetgangers) worden plannen verder ontwikkeld en uitgevoerd. Voor schoolgaande kinderen zijn goede en vooral veilige fietsroutes nodig. Onveilige situaties, die via burgerparticipatie worden aangekaart, pakt de gemeente op. De gemeente stimuleert het openbaar vervoer waar mogelijk. Inwoners zonder auto kunnen overal komen binnen een redelijke tijd, tegen een aanvaardbare prijs. Dat geldt voor alle kernen van Bernheze. Woonwijken zijn verkeersveilig, waarbij de nadruk op wonen ligt. Langzaam verkeer voert de boventoon, de auto is te gast. In woonwijken horen geen doorgaande wegen te liggen. Sluipverkeer wordt actief tegen gegaan. Als voorbeeld wil de SP serieus overwegen om de vierde poot aan de rotonde in Heeswijk-Dinther te realiseren.
 
2.2: Openbaar vervoer en fietsvoorzieningen
De gemeente stimuleert het openbaar vervoer. (zie ook 2.1) (Buurt)bussen rijden tussen alle kernen. Hierbij is de bezetting niet maatgevend. Zonder een eigen auto, hebben inwoners recht op voldoende mobiliteit binnen Bernheze. Dit in verband met werk, verenigingsleven of andere zaken. 
Toegankelijk openbaar vervoer. Bussen zijn toegankelijk voor rolstoelen. De uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer (CVV) wordt in samenspraak met alle belangenorganisaties georganiseerd. De gemeente zorgt voor voldoende parkeermogelijkheden voor mensen met een beperking. Fietsen in de plaats van autorijden wordt bevorderd door:

 • Waar mogelijk aanleg van fietspaden langs alle 60- en 80- kilometer wegen. 
 • Goede en veilige fietspaden. (denk o.a. aan voldoende verlichting langs fietspaden)

 
2.3: Wegen:
De SP wil doorgaan met het adaptief wegbeheer. Verbindingswegen tussen de kernen en wegen in de kernen zijn vrij van scheuren en gaten. Het onderhoudsniveau van voetpaden, fietspaden en bermen hoort op peil te zijn. De SP wil ook dat het onderhoud van wegen minimaal voldoende is. Dat is de absolute ondergrens.
 

2.4: Inwoners met een beperking in het verkeer

‘Openbare’ ruimte’ betekent ruimte die toegankelijk is voor iedereen. De gemeente let dus op de toegankelijkheid, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Bij inrichting van de openbare ruimten wordt er aandacht besteed aan:

 • Rolstoelers
 • Slechtzienden
 • Slechthorenden 
 • nwoners met andere lichamelijke beperkingen 

Looproutes worden duidelijk gemarkeerd met gidslijnen. De trottoirbanden worden verlaagd op de hoeken. De gemeente besteedt nadrukkelijk aandacht aan herkenbaarheid van de woonomgeving voor inwoners met een beperking. Het IPG is hierbij een belangrijke gesprekspartner.  

Hoofdstuk 3: Onderwijs, Cultuur en Recreatie

3.1: Algemeen 
Cultuurdeelname door jong en oud verdient stimulans. Jong geleerd is oud gedaan. De gemeente stelt voldoende en toegankelijke oefenruimte beschikbaar voor muziekbandjes, toneelverenigingen etc. De belangstelling voor theater is te vergroten door meer optredens in wijkcentra. Breng kunst(enaars) naar de mensen toe, zoals op een Kunstcamping. 
Andere mogelijkheden zijn: 

 • samen met kunstenaars jaarlijks een “Straat-Kunstdag” organiseren;
 • gemeenschapshuizen als tentoonstellingsruimte gebruiken. 

Museumbezoek wordt gestimuleerd. De musea in Bernheze zijn op één vaste dag in maand voor maximaal één euro toegankelijk. Voor jongeren tot achttien jaar is de toegang gratis. De gemeentelijke financiële middelen voor kunst en cultuur worden niet alleen in grote projecten gestoken. Kleinschalige projecten voor jongeren (bijvoorbeeld The Young Ones) en beginnende kunstenaars worden gesteund.
 
3.2: Bibliotheek
De bibliotheekvoorziening wil de SP vasthouden op het huidige niveau. Lezen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Lezen begint vanaf groep 2/3 op de basisschool. Lidmaatschap voor jongeren onder de 18 jaar is gratis. Voor de bibliotheek blijven voldoende middelen beschikbaar om een basisniveau te garanderen. Belangrijk is de omslag naar digitaal lezen.
 
3.3: Kunst en Cultuur
Voor het plaatsen van kunst in nieuwe woonwijken wordt geld gereserveerd. De SP wil die kunst in de vorm van groen of als (functioneel) gebruiksvoorwerp in voeren. Kunst plaatsen gaat altijd in overleg met de inwoners. De SP vindt dat keuzes van inwoners centraal staan. Bernheze beschikt met culturele centra “De Kersouwe”, “De Pas” en “Nesterlé” over prima accommodaties voor kunst- en cultuur. Het kunst- en cultuurbeleid blijft gericht op maximaal benutten van de podia.  Per periode van 4 jaar stelt de gemeente voldoende basissubsidie beschikbaar. Het is van groot belang dat jonge, beginnende cultuurgezelschappen uit Bernheze de kans krijgen op het grote podium te staan. Kunst is vooral laagdrempelig en toegankelijk. 
 
3.4: Lokale omroep 
 
De SP erkent het belang van onafhankelijke publieke media binnen de gemeentegrenzen van Bernheze. Een lokale omroep moet dan ook niet alleen fungeren als een 24-uur muziekzender, maar ook als een onafhankelijke nieuwsverstrekker. Een lokale omroep voldoet daarom aan de landelijk gestelde ICE normen. Alle stromingen in een gemeente worden vertegenwoordigd. Dit moet gegarandeerd worden door een onafhankelijke programmaraad. Van belang dat de lokale omroep verder professionaliseert. Daar wordt actief beleid op gevoerd door de lokale omroep. De SP zal er dan ook op toe zien dat deze factoren worden meegenomen in de periodieke herbeoordeling van de Dtv. Natuurlijk is het van belang dat een gemeente die eisen stelt bereid is te investeren in die omroep. Zo ondersteunt de gemeente op het gebied van de financiën. De omroep zelf moet gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om inkomsten te verwerven. De financiële steun aan de lokale omroep blijft minimaal op het huidig niveau gehandhaafd. Mogelijk is het op termijn een hogere bijdrage nodig is. Dit is altijd bespreekbaar wat de SP betreft.
 
3.5: Kinderopvang en peuterspeelzalen
Peuterspeelzalen zijn als belangrijke basisvoorziening waardevol voor de ontwikkeling van het jonge kind. De CAO is uitgangspunt voor de arbeidsvoorwaarden. Samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool wordt gestimuleerd. Een “warme overdracht” van speelzaal naar basisschool vindt bij voorkeur plaats. De huisvesting en inrichting van kinderopvang voldoet aan het Handboek Wet kinderopvang. Een kindercentrum voor dagopvang beschikt over een aangrenzende, veilige en toegankelijke buitenspeelruimte. Voor BSO ligt de buitenspeelruimte in de directe nabijheid van het kindercentrum. De buitenruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. Ruimten zijn leeftijdafhankelijk ingericht. 
 
3.6: Onderwijs
Ouders dragen naar draagkracht bij als taxivervoer voor hun kind noodzakelijk is. Verder ondersteunt de gemeente de VO scholen die zich bezig houden met opzetten van passend onderwijs. De gemeente zet voor de basisscholen het project "wegwijs in gemeenteland" voort. Met dit project wordt voorlichting geven over wat de gemeente doet op diverse terreinen zoals: jeugdbeleid, veiligheid en huisvesting. De “Wegwijsdag” voor VMBO Hooghuis en Bernrode wordt weer structureel in de begroting opgenomen. Dit is een zeer waardevolle dag voor de leerlingen. De leerlingen maken op die manier kennis met het proces van besluitvorming. Speciale aandacht verdient het binnenklimaat in scholen. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat de CO2 concentratie vaak te hoog is. In alle scholen worden CO2 metingen verricht. Zo nodig worden passende maatregelen genomen.
 
3.7: Verenigingen
Een goed verenigingsleven is van belang in iedere kern. Voorwaarden worden geschapen om het verenigingsleven goed te laten functioneren. Een goede huisvesting van de verenigingen is daarvoor een eerste noodzaak. Huisvesting vindt tegen een haalbare/betaalbare prijs plaats. De contributies gaan anders te veel omhoog. Gemeentelijke subsidie komt vooral terecht bij verenigingen met veel jeugdleden. Bij tekorten wordt bekeken of de betreffende vereniging geholpen kan worden. Bij de jeugd wordt extra nadruk gelegd op deelname aan (sport)verenigingen. Het gebrek aan beweging bij de huidige jeugd is zorgelijk. Het gevaar van overgewicht (obesitas) op jonge leeftijd is groot. Bij (sport)clubs wordt de jeugd uitgenodigd tot actief en gezond bewegen. (Sport)clubs die een actief beleid voeren moeten kunnen rekenen op de gemeente om deze activiteiten te ontplooien. Dit wordt gestimuleerd worden door de subsidie voor jeugdleden onder 16 jaar. Op en om het sportveld komen mensen met verschillende achtergronden en cultuur met elkaar in contact. Voor integratie is sport een onmisbaar element. De aansluiting bij het jeugdsportfonds in combinatie met landelijke stimuleringsmaatregelen biedt volop kansen. Het convenant “ alle kinderen doen mee” is niet voor niets, mede onder druk van de SP, ondertekend. De gemeente zet in op de toegankelijkheid van voorzieningen en gebouwen voor vrije tijd en recreatie. Daar hoort ook scholing bij in het begeleiden van mensen met een beperking. De gemeente ondersteunt verenigingen in het bevorderen van het “meedoen” van iedereen. Dit ook in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 
3.8: Sportaccommodaties
Op de (sport)club leren jongeren sociale vaardigheden en gepaste omgangsvormen. (zie ook 3.7) Dat is in onze huidige samenleving zeer gewenst. Zo voorkomen we de cultuur van “ikke-ikke”. Iedere kern heeft recht op voldoende sportaccommodaties. De vereniging is verantwoordelijk voor de eigen accommodatie en heeft de grond in bruikleen van de gemeente. Voordat de gemeente accommodaties overdraagt, moeten die op een goed onderhoudsniveau zijn. Na de overdracht is onderhoud en nieuwbouw de verantwoordelijkheid van de betreffende club. De clubs dragen de zorg dat alles aan de eisen van de tijd blijft voldoen. Het privatiseren of exploiteren van sporthallen door verenigingen is enkel in overleg met alle gebruikers mogelijk. Privatiseren van accommodaties en er commerciële ondernemingen van maken past niet bij de SP-gedachte van solidariteit en eerlijk delen. Dit werkt alleen maar kosten verhogend.   
 
3.9: Dorpshuis / gemeenschapshuis
Iedere kern beschikt over een goed gemeenschapshuis. Dat blijft zo. Dit om in alle kernen het sociaal en cultureel leven op peil te houden. De kosten zijn laag, zodat het geld geen belemmering is. Bij cultureel centrum De Pas in Heesch wordt de gemeenschapshuisfunctie nadrukkelijk losgekoppeld van de theaterfunctie. Alleen op deze manier blijft het gemeenschapshuis laagdrempelig en toegankelijk voor alle verenigingen en clubs. 
 
3.10: Ontwikkelingssamenwerking
Projecten in de derde wereld verdienen steun. In de praktijk wordt dat nog weinig gedaan. Dit gebeurt de komende 4 jaar meer. De SP denkt hierbij aan steun voor kleinschalige projecten zoals medicijnen voor derde wereld landen, tweedehands kleding voor ontwikkelingslanden en derde wereld producten gebruiken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de voormalige koloniën Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. 
 
3.11: Fairtrade
Fairtrade, eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn. Geen kinderarbeid. Geen extreem lange werkdagen. Met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Door een gecertificeerd fairtrade product te kopen, draagt Bernheze bij aan de vooruitgang van mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij. De bedoeling is dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken in de gemeente Bernheze worden doorgelicht. Dit met de vraag welke fairtrade producten ze in hun assortiment hebben; of gebruiken in kantines, verenigingslokalen, restaurants, e.d.. Van bedrijven tot het café om de hoek. Van school tot sportkantine, in supermarkt en kledingzaak. Waar dat niet het geval is, zal de gemeente stimuleren om dit te gaan doen.  De 6 criteria om een fairtrade gemeente te blijven na 2018:
1. De lokale overheid stimuleert fairtrade
2. De lokale overheid kiest fairtrade
3. Winkels en horeca verkopen fairtrade producten
4. Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade
5. Lokale (media)aandacht voor fairtrade
6. Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen

3.12: Recreatie en toerisme
Toerisme en recreatie (de gastvrijheidseconomie) zijn belangrijk voor de Bernhezer economie. De toeristische sector heeft landelijk een jaarlijkse omzet van € 68,3 miljard en telt ruim 600.000 banen. Dat is 6,2% van het totale aantal banen in Nederland. Bernheze probeert de sector versterken door meer bezoekers te trekken die langer blijven. Door o.a. de regeldruk voor ondernemers in de toeristische sector te verminderen. Het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant is de Maashorst. Verdergaande professionalisering ligt hier voor de hand. Daarbij worden de overige Maashorstgemeenten betrokken. Het Aa-dal blijft een recreatieve parel voor Bernheze.
 

Hoofdstuk 4: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Algemeen
De afgelopen jaren zijn er drie wetten in het sociale domein onder verantwoordelijkheid van de Gemeenten gekomen. Het gaat hier over de participatiewet, de jeugdwet en de WMO. Deze wetten zijn door onze Gemeente ingevoerd en nu zien we bij de uitvoering dat er toch nog wel forse verbeteringen mogelijk zijn. Zowel verbeteringen in de uitvoering als verbeteringen in de communicatie en verbeteringen om zorgmijders te herkennen en om onze inwoners een kleinere eigen bijdrage te laten betalen.

Het is nu ook tijd voor een meer samenhangende visie en samenhang van het gehele sociale domein. De gemeente moet meer de regie pakken. Er liggen een aantal prima aanbevelingen van zowel IPW als OOB als IPG en de ASD. Laten we deze aanbevelingen koppelen aan de SP aanbevelingen van februari 2017.
(zie bijlage 1)

Deze combinatie van aanbevelingen zal de toegankelijkheid binnen het sociale domein een forse plus opleveren. Het gemeentebestuur komt op deze wijze dichter bij de inwoners te staan. De zorgvraag  van  inwoners wordt leidend en niet de regeltjes. Daarbij willen we gaan voor meer maatwerk en doelmatigheid.
 
4.1: Het sociaal stelsel
De gemeente verricht continu inspanning om tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Voor een goede serviceverlening en voorlichting naar de inwoners toe blijft één loket voor alle sociale zaken een must. Te overwegen is het om een loket in de drie grotere kernen te openen. Cliënten vullen niet keer op keer de zelfde informatie in. In te vullen papieren en formulieren zijn duidelijk en begrijpelijk voor iedereen. Voor ouderen en gehandicapten is dat van groot belang. Het is triest dat in een van de rijkste landen ter wereld 700.000 gezinnen in armoede leven! Voedselbanken zijn de balans van sociale afbraak. Bernheze blijft samen met de sociale dienst Meijerijstad vechten tegen armoede en uitsluiting. Werken met behoud van uitkering wordt niet verplicht. Hier ligt het gevaar van verdringing van werk op de loer. Dat wil de SP niet. Beter is het om in te zetten op gerichte projecten, waarbij mensen met behulp van stage en scholing echte kansen krijgen op de arbeidsmarkt. 
Voorwaarden bij participatiebanen:

 • Het mag geen reguliere banen verdringen. 
 • Ze zijn slechts van beperkte duur.
 • Alleen in vorm van stage of combinatie werk met scholing. 

Participatiebanen moeten aansluiten bij persoonlijke omstandigheden (cliënten met kinderen of cliënten met psychische beperkingen) en werkervaring van cliënt. De gemeente gaat ruimhartig om met de sollicitatieplicht voor oudere uitkeringsgerechtigden. Denk aan alleenstaande ouders en mensen die de zorg hebben voor een familielid. De gemeente houdt verder rekening met medische redenen. 
Enkele SP beleidsideeën op gebied van sociale zaken:

 • Als door landelijk beleid inwoners buiten de boot dreigen te vallen, dan kunnen voedselbanken en instellingen ondersteund worden door de gemeente. 
 • Het beschikbaar stellen van een gratis ruimte voor de voedselbank. 
 • Gebruik van de voedselbank tegengaan. Dit door schuldhulpverlening snel en efficiënt in te zetten. 
 • Zorgkosten van de minima compenseren door extra kortingsregelingen of een collectieve ziektekostenverzekering. 
 •  Gratis gebruik van de bibliotheek voor minima. 
 • Korting aan kinderen van minima voor zwembadbezoek en sportvoorzieningen. 
 • De categorale bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt verruimd. 
 • De SP wil projecten opzetten gericht op het tegengaan van “niet-gebruiken” van regelingen door ouderen, uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en gehandicapten. 
 • Subsidie voor vakantieprojecten voor kinderen van minima, zodat ook gezinnen met weinig geld er minstens één keer per jaar op uit kunnen.
 • Afspraken met energiebedrijven en de waterleidingmaatschappij om afsluiting van energie en water te voorkomen houden hoge prioriteit. Zeker met het oog op de vergaande privatisering van de energiesector. 
 • De sociale dienst is terughoudend met het uitdelen van strafkortingen op de bijstandsuitkeringen. Vaak leidt dat later tot problematische schulden. 
 • Geen automatische straffen, maar goed rekening houden met de omstandigheden en mogelijkheden van de individuele uitkeringsontvangers. 
 • Goede voorlichting en preventief huisbezoek kunnen veel zaken voorkomen.

 
4.2: Sociale zekerheid en uitkeringen
Een van de centrale overheidstaken is ervoor zorgen, dat mensen bestaanszekerheid hebben. Dat betekent dat de overheid ervoor zorgt dat burgers voldoende geld hebben om te kunnen leven. De overheid voert deze taak uit door maatregelen te nemen op het gebied van sociale zekerheid. Dit is nodig als mensen bijvoorbeeld arbeidsongeschikt, werkloos, ziek of hulpbehoevend zijn. De sociale zekerheid zorgt ervoor dat ze over voldoende inkomen beschikken om in hun bestaan te voorzien. Dit is de inkomensbeschermende functie van de sociale zekerheid. Zo betalen mensen met een huurhuis (vaak laag inkomen) geen rioolbelasting in Bernheze. Sociale zekerheid heeft niet alleen een inkomensbeschermende functie. Als iemand een uitkering nodig heeft, dan biedt het sociaal zekerheidsstelsel ook voorzieningen om mensen weer aan het werk te krijgen. Dat gebeurt door reintegratie en (re-)activering. De gemeente stelt alles in het werk om de koopkracht van minima tot 130% te verbeteren. Zo wordt verdere tweedeling van de samenleving tegen gegaan. Het kwijtscheldingsbeleid moet goed bekeken worden. Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar zouden in principe niet verplicht moeten worden om te gaan werken. Zij moeten de vrije keus hebben om voor de eigen opvang van hun kinderen te kiezen. Bij onverwachte zaken telt volgens de SP de geest van de regeling. 
 
4.3: Bijzondere bijstand en WMO gelden
De gemeente helpt alle inwoners om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De voorzieningen in de gemeente zijn afgestemd op de behoeften en beperkingen van iedere inwoner. Als de maatschappij niet voldoende toegankelijk is, zullen meer en meer zich uitgesloten voelen. Bernheze onderschrijft blijvend de 22 Standaardregels voor Gelijke Kansen van de Verenigde Naties voor mensen met een handicap. Het geld voor bijzondere bijstand en WMO wordt alleen voor de doelgroep ingezet. Gebruik voor andere doelen is niet aan de orde. Overschotten in het sociale domein blijven een bron van voortdurende zorg. De gemeente gaat daarom actief op zoek naar “zorgmijders”. De SP blijft voor invoering van bijzondere bijstand bij aanschaf van noodzakelijke duurzame goederen. (koelkast) Indien de middelen niet voldoende zijn, wordt er uit de algemene middelen bijgepast. Dit om een aanvaardbaar leefniveau voor iedereen te garanderen die van een laag inkomen moet rondkomen.
 
4.4: Jeugdzorg en jongerenwerk
De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wil de SP optimaal gestalte geven. Dat wil zeggen dat kwaliteit leidend is. Verder is extra investeren in innovaties en preventie gewenst. Verantwoordelijkheid nemen om wachtlijsten in de jeugdzorg lokaal en regionaal te vermijden.
Er dient voldoende aandacht te zijn voor jeugd en jongerenwerk. De SP wil niet bezuinigingen als het over de jeugd gaat. De jongeren nemen zelf actief deel. Ideeën van jongeren worden aangemoedigd. Jongeren krijgen een projectbudget als ze een goed idee hebben. De uitvoering vindt in eigen beheer plaats. Een initiatief als “The Young Ones” is een uitstekend voorbeeld van hoe het zou moeten. Jongeren beschikken over goede en geschikte ruimten. Jongeren krijgen de mogelijkheid om eigen dingen te doen, zonder hinderlijke overlast te veroorzaken. Hierbij dragen de ouders ook een stuk verantwoordelijkheid. Het jeugd- en jongerenwerk kan al beginnen bij de kinderen van de basisscholen. Een aanpak met intensieve samenwerking tussen scholen, (sport)verenigingen, “de Eijnderic” en cc De Pas zal bekeken worden.
 
4.5: Banenplannen, participatie en re-integratiebeleid

Het effect van banenplannen en re-integratie is (nog) te mager. De meeste werkgelegenheid wordt geschapen bij de uitvoerders van de regelingen. Zo ontstaan snel waterhoofden. De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij zijn aangewezen op een beschutte werkplaats. Doorstroming van WSW-ers naar een reguliere baan is op zich een goede zaak, maar het gebeurt uiterst zorgvuldig. Hierbij kan gedacht worden aan een zgn. “repair café”. De participatiewet kan enkel met voldoende geld uitgevoerd worden. Zomaar mensen over de schutting gooien is niet aanvaardbaar. Bedrijven die PSO gecertificeerd zijn of willen worden, verdienen het predicaat “preferred supplier”. De gemeente steunt actief de bedrijven op weg naar PSO certificering. Bernheze gaat actief aan de slag met de groep van de niet uitkeringsgerechtigden. (NUGGERS) 
 
4.6: WMO.
De landelijke overheid heeft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd.  Dit omvat:

 • de WVG, 
 • de huishoudelijke verzorging, 
 • ondersteunende en activerende begeleiding, 
 • diensten bij wonen met zorg en welzijn gerelateerde hulpmiddelen  extramurale dagbesteding

Het gaat om een verschuiving van miljarden euro’s naar de gemeente. Er is wel eerst fors gekort op de bedragen voor huishoudelijke hulp. De WMO legt niet vast op welke terreinen de gemeente een voorzieningenbeleid moet voeren. Belangrijk is dat iedereen die er recht op heeft, van de WMO gebruik maakt. Dit kan door voorlichting en actief benaderen. Het maatschappelijk middenveld is een belangrijke speler. Signalen van isolement, vervuiling, etc. moeten snel opgepakt worden. Hier zijn de financiën voor beschikbaar. WMO gelden mogen alleen in het sociaal domein gebruikt worden. Voorzieningen zijn een zaak van gemeentelijke besluitvorming. Bijvoorbeeld voor ouderen, ggz-cliënten en gehandicapten. Bij deze groepen is vaak sprake van een laag inkomen in combinatie met beperkingen. De kwaliteit van de zorg dient aan minimale eisen te voldoen. Hier kan enkel volstaan worden met gekwalificeerd zorg personeel, minimaal op MBO niveau 3. De huidige verordening is ontoereikend en verdient aanpassing. De eigen bijdrage is in de ogen van de SP ongewenst en leidt tot zorgmijden. Zorginstellingen ontvangen een representatief uurtarief voor hun diensten. Instellingen die niet aan geldende normen en afspraken voldoen krijgen geen cliënten meer toegewezen. Een jaarlijkse management-review volgens de ISO-HKZ norm door de zorgaanbieders is daarbij een vereiste. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen bij het Keurmerkinstituut een certificaat verwerven voor hun kwaliteitsmanagementsysteem. (KMS) Dit op basis van een van de normen ISO 9001, NEN-EN 15224 (ook bekend als 'ISO 9001 voor de zorg'), of een HKZschema.
 
4.7: Ouderen
Mantelzorgers die ouderen ondersteunen zijn van groot belang. Bernheze investeert aantoonbaar in de mantelzorger. Periodiek organiseert Bernheze bijeenkomsten waarin mantelzorgers ondersteuning van professionals krijgen voor hun belangrijke werk. Ouderenhuisvesting vindt dicht bij de dorpskernen plaats. Dit vereist bouwen van levensloopbestendige, nul-trede woningen in alle kernen van Bernheze. De huur is voor iedereen betaalbaar. Woningbouwstichtingen worden hier op maatschappelijke verantwoording aangesproken. Doel is om de ouderen van alle voorzieningen gebruik te laten maken. Verder wordt de mogelijkheid van inwonen of bijwonen serieus onderzocht in verband met mantelzorg. Ouderensteunpunten en/of aanleunwoningen moeten in iedere kern in voldoende mate aanwezig te zijn. Bernheze zorgt er voor dat de ouderen deel kunnen blijven nemen aan het leven van alle dag. Dit door te zorgen dat:

 • Er voldoende voet- en fietspaden zijn, die in een goede staat van onderhoud verkeren. 
 • Er voldoende ruime parkeerplaatsen bij de woningen van ouderen zijn. 
 • Een goede warme maaltijd voorziening tegen het laagste tarief verzorgd wordt.
 • Er goede accommodaties voor senioren zijn. 
 • Bernheze voor 2022 een dementievriendelijke gemeente is.

 

4.8: Vluchtelingenbeleid

De gemeente blijft (nood)opvang financieel steunen. De gemeente zet zich in voor een zo goed mogelijke opvang en integratie van statushouders. Goede voorlichting ten aanzien van vluchtelingen naar de burgers toe is van belang voor een goede integratie. Bij de huisvesting van statushouders wordt voldaan aan de verplichting vanuit het rijk. Het Nederlandse taalonderwijs (NT2) vindt door middel van cursussen plaats. Dat is zeker niet vrijblijvend. De kwaliteit van dit taalonderwijs moet goed zijn. Voor het vinden van werk is het beheersen van de Nederlandse taal belangrijk. Taal is verder noodzakelijk om in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren. De bereikbaarheid van de taalcursussen voor alle deelnemers hoort goed te zijn. Verdere vercommercialisering van het inburgeringprogramma in Bernheze wijst de SP af. Deze scholing leent zich niet voor de commerciële markt. 

Hoofdstuk 5: Volksgezondheid, afvalverwerking, riolering en milieu.

5.1: Volksgezondheid
Waar mogelijk levert de gemeente Bernheze een bijdrage in preventieve gezondheidszorg. De GGD heeft hierin een voorname taak. Die taak mag niet uitgehold worden. De GGD schenkt aandacht aan jeugdtandzorg, borstonderzoek, longonderzoek, baarmoederhalskanker onderzoek, infectieziekten, etc. De totale gezondheidszorg staat op een goed niveau. Voorkomen is beter dan genezen. De bijdrage is naar draagkracht. Volksgezondheid staat voorop bij alle beleidsbeslissingen die invloed op de leefomgeving hebben. Dat bekijken we zo breed mogelijk.
 
5.2: Stallen in het buitengebied
Megastallen (> 300 GVE) vormen, gezien de huidige inzichten, een zeer serieuze bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. Het beleid is gericht op minder dieren in de veedichte gebieden zoals Bernheze. Wetenschappelijke inzichten in de risico’s van de grootschalige bio-industrie voor de volksgezondheid dwingen tot deze heroverweging van ongebreidelde schaalvergroting. De nieuwe verordening ruimte en de genomen provinciale maatregelen (maart 2017) zetten een eerste stap in de goede richting. Het levenslang opsluiten van dieren in megastallen, zonder bewegingsruimte of frisse buitenlucht, maakt dieren vatbaar voor ziekten. Door intensief antibiotica gebruik is de resistentie (weerstand) van ziekteverwekkers sterk verhoogd bij varkens en kippen. Immune bacteriën handhaven zich steeds langer. Het gevaar voor overdragen van infectieziekten op de mens is werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de varkensgriep (H1N1), de vogelgriep (H5N1), SARS, salmonella besmetting, Q-koorts, MRSA, enzovoorts. Grootschalige veehouderij vernielt bovendien het landschap en brengt geen werkgelegenheid met zich mee. De bijdrage aan het Bruto Nationaal Product is slechts 0,3%! Aldus de antwoorden van toenmalig staatssecretaris Henk Bleeker in 2011 op Kamervragen. De uitstoot van fijnstof uit stallen vormt een serieuze milieudreiging. De lucht boven Bernheze is een van de meest vervuilde in Nederland. Maximale inzet op terugdringen van vervuiling is daarom vereist. Voor nieuwe megastallen is zeker geen plaats op het platteland van Bernheze. De odeurnorm blijft gehandhaafd op 10 OU. Bernheze gaat door met verder ontwikkelen van een sociaal en aanvaardbaar beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing. (VAB-beleid)
 
5.3: Milieu / Omgevings Dienst Brabant Noordoost (ODBN)
Voor een groene gemeente is een schoon en gezond leefmilieu van groot belang. De SP Bernheze blijft daarom een grote voorstander van innovaties ten behoeve van het klimaat. Het groene karakter van Bernheze mag niet aan industriële vervuiling opgeofferd worden! We moeten zuinig zijn op wat we hebben. Nieuwe industrie wordt zo veel als mogelijk gehuisvest op de bestaande terreinen. Dit in een omgeving die een minimale aantasting van het groen inhoudt. De SP wil daarom vooral inzetten op hergebruik (revitalisering) van bestaande industrieterreinen. Het milieu is niet alleen een zaak van inwoners. De SP vindt dat bedrijven ook een bijdrage leveren aan verbetering van het milieu. Er is daarom ruim aandacht voor het milieubeleid richting bedrijfsleven. Bij zaken die over het milieu gaan staat duurzaamheid voorop. De uitstoot van stoffen die niet van nature in het milieu thuishoren, wordt tot het absolute minimum beperkt. De SP wil een bijdrage leveren aan het terug dringen van de CO2 uitstoot in Bernheze. De inzet is een CO2 neutrale gemeente Bernheze in 2030. Afval dat bedrijven produceren moet op een verantwoorde manier hergebruikt worden. (cradle to cradle; zie ook 5.12) Dit wordt een vast onderdeel van milieuvergunningen. Energiegebruik is aan de milieuvergunning gekoppeld. Energiebesparing en alternatieve groene energiebronnen krijgen meer aandacht. Zorgplicht wordt in de milieuvergunningen opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opruimen van bodemverontreiniging. Milieuvergunningen worden goed op peil gehouden. De gemeente toetst bestaande vergunningen regelmatig aan de laatste stand van de technische mogelijkheden. Ondernemingen gebruiken de best beschikbare technieken. (B.B.T.) Controles van milieuvergunningen door de ODBN vinden voldoende plaats. Als er niet consequent en regelmatig gecontroleerd wordt, heeft een vergunning geen effect. Conform wettelijke mogelijkheden worden de ammoniak, fosfaat en stikstofbelasting voor het milieu verder terug gebracht. Zo nodig neemt de gemeente hiervoor zelf het initiatief. Er komt meer aandacht voor een schone omgeving. De ODBN speelt een belangrijke rol in de controle op milieuvervuiling en op de megastallen in het buitengebied. Regelmatig wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de jongste cijfers vanuit de ODBN*. De ODBN beschikt over voldoende budget om bijvoorbeeld luchtwassers regelmatig te controleren. Bij notoire overtreders wordt de milieuvergunning opgeschort en eventueel verbeurd verklaard.
 
5.4: Water
Om het oppompen van grondwater te verminderen zet Bernheze een voorlichtingscampagne op. De campagne is naast burgers ook gericht op bedrijven. Aan het oppompen van grondwater voor koeldoeleinden wordt geen medewerking verleend. Het waterverbruik mag geen maatstaf zijn voor de hoogte van de heffing van rioolrechten. De koppeling aan de OZB is eenvoudig, solidair en sociaal. De mensen met een laag inkomen in huurhuizen worden zo maximaal ontzien. 
 
5.5: Natuurbescherming
De bossen die door de gemeente onderhouden worden, krijgen een grotere natuurwaarde. Uiteindelijk moet dat resulteren in natuurlijke bossen. Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) gaat uit van een zo natuurlijk mogelijk beheer. De kleine landschapselementen mogen niet vergeten worden. Deze landschapselementen moeten zoveel mogelijk planologisch beschermd worden. De ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft van groot belang. Samen met de provincie en andere gemeenten wordt in de EHS geïnvesteerd. Het crossen met motoren in de bossen moet gestopt worden. Het is beter om te zorgen voor een goed en geschikt crossterrein in de regio. Daar kunnen crossliefhebbers hun hobby uitoefenen.
 
5.6: Groen in wijken en buitengebied
In de woonwijken is voldoende groen aanwezig. Dit mag niet te versnipperd zijn, want dan heeft het geen functie meer. Het groen wordt goed onderhouden. Bij het planten van bomen in wijken worden de geschikte soorten geplant. Er is overleg met omwonenden als er groen omgevormd wordt. In het buitengebied wordt voldoende groen aangeplant. Aanplant gaat in samenwerking en overleg met de ondernemers en de bewoners in het buitengebied. Voor noodzakelijkerwijs gekapte bomen vindt altijd  natuurcompensatie plaats. Dat geldt ook voor verloren gaan van groen. De gemeente wijst bedrijven op de gevaren van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hierbij is uitgangspunt dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Bij onkruidbestrijding op verharding is de SP voorstander van de huidige alternatieven zoals: borstelen of branden. Hierbij streeft de gemeente naar een voldoende beeld in de wijken. Nieuwe innovatieve technieken worden omarmd.
 
5.7: Riool
De gemeente zorgt voor opvangbassins om de schadelijke gevolgen van riool-overstorten te verminderen. Het uitgeworpen vuil wordt dan zoveel mogelijk opgevangen. Bij de bouw van nieuwe wijken worden gescheiden rioolstelsels voor regenwater en afvalwater aangelegd. Er wordt ingezet op de aanleg van voorzieningen om regenwater in de bodem te laten zakken. De zogenaamde Wadi’s. Zo wordt verdroging tegen gegaan. Met vergunningen wordt de verontreiniging beperkt die in het riool kan komen. Hierbij ziet de SP graag meer aandacht voor microverontreiniging.
 
5.8: Duurzaam bouwen
Duurzaam, milieuvriendelijk en energieneutraal bouwen verdient sterk de voorkeur. Dat geldt zowel in de huursector als in de koopsector. Een lijst van duurzaam toe te passen bouwmaterialen en voorzieningen is het uitgangspunt voor offertes bij nieuwbouw. Bij nieuwbouw is er aandacht voor de toepassing van alternatieve energiebronnen en gasloos bouwen. In koop- en huurwoningen komt toepassing van zonneenergie in aanmerking. Gebruik van zonneboilers wordt gestimuleerd bij nieuwbouw van koophuizen en huurhuizen. Hiervoor overlegt de gemeente met de woningbouwcorporaties. Aanscherping van de EPC normen is hierbij wezenlijk. De afvalstoffen van een bouw moeten gescheiden ingezameld worden. Asbestsanering moet structureel aangepakt blijven worden. Er komt een verdere inventarisatie van de aanwezigheid van asbest in openbare gebouwen. De SP vraagt in het bijzonder de aandacht voor scholen. In de richting van de burger moet asbestsanering meer benadrukt en gestimuleerd worden.
 
5.9: Energie
Energiebesparing is een voorbeeldproject bij de gemeente Bernheze. De gemeente stelt een plan van aanpak op om de gemeentelijke gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken. De gemeente Bernheze blijft gebruik maken van groene stroom. Bernheze onderzoekt de mogelijkheden tot duurzame energieopwekking. De gemeente houdt zich actief bezig met alternatieve energievormen zoals: 

 • zonne-energie
 • geothermische energie (aardwarmte) 
 • windenergie
 • energie uit biomassa

Energiezuinig produceren door bedrijven wordt bevorderd door stimuleringsmaatregelen. ESF en andere subsidies worden maximaal benut. Bernheze blijft ook na 2018 een schaliegasvrije gemeente. Het beleid, dat in 2011, mede door de SP, werd ingezet handhaaft de gemeente. 
 
5.10: Afval
Afval inzamelen blijft een overheidstaak. De producent blijft wel verantwoordelijk voor het afval dat een product veroorzaakt. Afval is een productiefout. De rekening ligt bij de producent! Thuis composteren van het GFT wordt verder bevorderd. Rondrijden met GFT wordt tot een minimum beperkt. Bij hoogbouw creëert de gemeente een centraal punt waar het GFT afval gecomposteerd wordt. De deelnemers kunnen zo besparen op de afvalstoffenheffing. De burgers die afval goed scheiden, zijn goedkoper uit. Zij leveren glas, papier, melkpakken, blikken en schoeisel/kleding apart in. Dit levert voordeel op ten opzichte van inwoners die alles als restafval inleveren. Afval wordt te vaak gedumpt bij openbare vuilnisbakken in het dorp en langs snelwegen op parkeerplaatsen. Er komt overleg met de buurgemeenten. In de regio Noordoost Brabant streven we naar een uniform afvalbeleid.
 
5.11: Hergebruik (cradle to cradle)
Het hergebruik van afval wordt bevorderd. Hierbij levert het bedrijfsleven een actieve bijdrage. Dit uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (MVO) Bedrijven die zich actief opstellen kunnen in aanmerking komen voor de status van “prefered supplier”. De SP wil zo snel mogelijk een begin maken met het stelsel van cradle to cradle. (C2C) “Afval is grondstof”, luidt het motto. Niets wordt weggegooid! Op die manier kunnen ook de generaties na ons genieten van een leefbare aarde. Het is niet zo dat de inwoners afvalsoorten netjes scheiden en dat het bedrijfsleven stoffen ongesorteerd kan aanleveren. Bernheze heeft goed functionerende Kringloopwinkel. Inwoners kunnen hier kosteloos herbruikbare spullen afgeven. Hier worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Het gescheiden inzamelen wordt verder uitgebouwd en bevorderd. Denk hierbij aan: glas, papier, kleding, schoenen, blik, plastic, etc.  Hergebruik van afval bij bedrijven kan bevorderd worden via de milieuvergunningen. Scheiden van bouw en sloopafval bij bedrijven moet de gemeente meer stimuleren. Onderdeel van de vergunningverlening.

Hoofdstuk 6: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

6.1: Bestemmingsplannen en omgevingswet
De bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen, buitengebied en kommen van Bernheze worden tijdig vernieuwd. Dit om te voorkomen dat ze verouderen, wat tot ongewenste situaties leidt. Bestemmingsplannen spelen zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen.

De nieuwe omgevingswet wil uitgaan van een dialoog tussen ondernemer en o.a. omwonenden. De uitkomst is draagvlak en de realisatie van een betere omgevingskwaliteit. Voor de Gemeente moet er lokale afwegingsruimte zijn. De te voeren dialoog zal ook moeten gaan over de aantasting van het leefmilieu en over de aantasting van de natuur. Wij willen als SP wel speciale aandacht voor de agrarische familiebedrijven in onze gemeente. Een gezonde leefomgeving staat voor de SP voorop. De geuroverlast wordt beperkt. Er moet gedacht worden aan afstandscriteria en zonering. Het hanteren van zgn.  urgentiegebieden is een optie. De SP is voor een stevig en streng toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen. 
De SP streeft naar maatwerk voor individuele ondernemers.
 
6.2: Woonwijken
Bij het opzetten van nieuwe wijken in Bernheze is er voldoende ruimte voor de mensen om te wonen. Wonen is meer dan ergens een plaats hebben om uit te rusten van je werk. Inwoners leven samen en bouwen sociale contacten op. Daarvoor is ruimte om te leven en samen dingen te doen nodig. Kinderen hebben speelplekken nodig. Voldoende groen met ruimte om te wandelen is onlosmakelijk verbonden met kwaliteit van leven. Het groen in de wijken mag niet te versnipperd zijn. Bernheze heeft zeker ook voldoende aandacht voor verbeteren van de diversiteit in de wijken. In de woonwijken worden huizen van alle soorten en maten gebouwd. Zorgpunt is dat er voldoende betaalbare sociale woningbouw plaats vindt. De SP wil budgetwoningen bouwen en op plaatsen zo nodig zelf als ontwikkelaar van sociale woningbouw optreden. Erfpacht van de grond en CPO blijven belangrijke instrumenten. Voldoende aandacht voor ouderen, zodat zij tot op hoge leeftijd thuis verantwoord kunnen blijven wonen. Levensloopbestendige woningen en nultreden woningen zijn gewenst. Er wordt ingespeeld op de toekomstige vergrijzing (verzilvering!) van Bernheze. 
 
6.3: Sociale woningbouw
Sociale woningbouw moet naar het oordeel van de SP meer aandacht krijgen. Dit vooral in de vorm van betaalbare huurwoningen en goedkope koopwoningen. Zodat mensen met een minimum inkomen niet met hoge woonlasten opgezadeld worden. Hierin maakt de gemeente prestatieafspraken met de woningbouw corporaties. Indien dit niet leidt tot voldoende betaalbare woningen per kern, investeert de gemeente zelf in de bouw van betaalbare woningen. (Asser variant) De exploitatie van deze woningen brengen we onder bij professionals. 
De ouderen mogen niet vergeten worden. Voldoende seniorenwoningen en aanleunwoningen. De woningbouwcorporaties hebben hierin een maatschappelijke verantwoording. Wijken in Bernheze zijn gemengd van opbouw. Dit komt de leefbaarheid ten goede.
 
6.4: Starters en senioren
Prioriteit heeft de bouw van betaalbare woningen voor starters en senioren. Zie ook 6.2 en 6.3. Bijbehorende huur ligt onder de huurtoeslag grens. De koopprijs voor een starterswoning mag niet meer dan € 160.000,-- bedragen. Speculatief mag niet gekocht worden in deze sector. Meer jongeren hebben zo een kans op een betaalbare woning. Als jongeren initiatieven nemen om in eigen beheer collectief starterswoningen te realiseren, verleent de gemeente hier medewerking aan. Het BIEB-principe (bouwen in eigen beheer) is vooral voor starterswoningen zeer gewenst. Jongeren krijgen op die manier kans op een betaalbare woning. Binnen het bestemmingsplan zijn hiervoor mogelijkheden aanwezig. Een starterslening invoeren is zeker een optie wat de SP betreft. Het wonen van ouderen verdient in deze tijd van vergrijzing speciale aandacht. De SP denkt daarbij o.a. aan genoemde levensloopbestendige woningen.
 
6.5: Toewijzing bouwgrond en speculatie
Bij de verwerving van grond voor nieuwbouwwijken kunnen niet zomaar bouwkavels toegewezen worden aan de verkoper van de grond. Dit is niet eerlijk. De SP vindt dat voor een verkoper ten hoogste 1 à 2 kavels voor eigen gebruik toegewezen kunnen worden. De gemeente hanteert regels om bouwen voor eigen inwoners hoogste prioriteit te geven. De SP is van mening dat de gemeente zich met alle beschikbare middelen moet verzetten tegen de invloed van speculanten op het bouwbeleid. Om projectontwikkelaars en speculanten buiten de deur te houden is een goede strategie van (nieuw)bouw locaties nodig. Deze strategie vindt echter onder de democratische controle van de gemeenteraad plaats. De gemeente moet in voorkomende situaties gebruik maken van haar voorkeursrecht. Verder benut de gemeente de mogelijkheden maximaal die de wet biedt om speculanten buiten de deur te houden.
 
6.6: Bedrijfsterreinen
Bij het opzetten van bedrijfsterreinen wordt goed gekeken naar de bereikbaarheid voor werknemers. We zorgen er in ieder geval voor dat de bedrijven via het openbaar vervoer te bereiken zijn. Aan/afvoer routes voor producten worden zorgvuldig gekozen. De aan/afvoer verloopt efficiënt zonder dat de omwonenden overlast van deze situatie ondervinden. Ondernemers die naar bestaande bedrijventerreinen in de regio willen verhuizen, kunnen op maximale steun van de gemeente rekenen. 
 
6.7: Buitengebied
Het buitengebied blijft onze aandacht houden. Dit groene hart van onze gemeente moet groen blijven en niet verder volgebouwd worden. Landschappelijke inpassing van (mega)stallen is een vereiste. Voor “onwilligen” legt de gemeente dwangsommen op. Jaarlijks is er controle op de uitvoering van de landschappelijke inpassing. Ook moet de ruimte geschapen worden om de natuurontwikkeling zijn kans te geven. Het LOP (landschapsontwikkelingsplan) is leidend. De gemeente streeft naar uitbreiden van de ecologische verbindingszones. (EVZ) Dit zowel op grote als op kleine schaal. Initiatieven zijn welkom op dit gebied. Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is een probleem dat serieus aandacht verdient. Maatwerk is een vereiste. De insteek is een relatie  tussen te slopen stallen en herbestemming om zo ruimtelijke kwaliteitswinst te boeken. Natuurgebieden en gebieden voor toerisme en recreatie krijgen een aangepast regime. Verhogen van de biodiversiteit staat hierbij centraal.
 
6.8: Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen zijn er in iedere wijk voldoende aanwezig. De SP denkt niet alleen aan de jongste kinderen maar ook aan de wat oudere jeugd. De gedachte gaat dan uit naar: trapveldjes, basketbalplekken, skatevoorzieningen, etc. De aanleg van o.a. “jeu de boule” banen voor ouderen juicht de SP in dit kader toe. Initiatieven van bijvoorbeeld een buurtvereniging (burgerinitiatief) worden actief ondersteund. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks een budget vast.
 
6.9: Wonen met een beperking
De voorzieningen in de gemeente zijn voor iedereen Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar en “Uitgankelijk” (BTBU). Dat geldt ook voor scholen en wijkcentra. Toegankelijke gebouwen zijn comfortabeler en veiliger voor iedereen. De gemeente geeft in haar eigen gebouwen het goede voorbeeld. Er zijn ook eisen aan de toegankelijkheid van woningen, vrijetijdsvoorzieningen, winkels, scholen en vervoer. Woningen moeten levensloopbestendig en toegankelijk gebouwd worden. Toegankelijkheid is ook een voorwaarde bij de renovatie van bestaande sociale huurwoningen. Nieuwbouwwoningen worden ontworpen op basis van het Handboek voor Toegankelijkheid. Om segregatie van burgers tegen te gaan, investeert de overheid in wijken waar mensen met en zonder beperkingen elkaars buren zijn. Woningaanpassingen moeten erop gericht zijn dat gewoon gebruik van de woning mogelijk wordt, ook voor wie een beperking heeft. Speeltoestellen zijn toegankelijk voor kinderen met een beperking.
 

Hoofdstuk 7: Financiën, werkgelegenheid en economie

7.1: Wereldwijd
De wereldeconomie heeft zich enigszins hersteld van de  recessie. Maar het herstel is broos en kwetsbaar. De pensioenen en financiële zekerheden van velen staan op de tocht. De vraag blijft: “wat kan de rol van de gemeente  zijn in het bijdragen aan een oplossing van de economische instabiliteit?”. Aandacht hebben voor wat we kunnen betekenen voor inwoners en bedrijven, die door de recessie in de problemen komen of kwamen. In een mondiale crisis is de Bernhezer bijdrage marginaal, maar wel van lokale betekenis. Het grondbedrijf met zijn posities geeft aanleiding tot zorg. In de periode 2010-2016 is er voor 20.000.000€ aan verlies genomen op aankopen uit de periode 2004-2010. 

7.2: De lastendruk
De totale gemeentelijke lasten voor de inwoners van Bernheze stijgen zo min mogelijk. Minima worden extra ontzien in Bernheze. Voor inwoners moet duidelijk zijn wat ze terug krijgen voor de gemeentelijke belasting. In heldere en duidelijke taal legt het gemeentebestuur jaarlijks verantwoording af aan de inwoners. Bezuinigingen worden zo veel mogelijk binnen de organisatie gezocht. Beperken van inhuur van externe expertise is daar een goed voorbeeld van. 
 
7.3: Tarieven OZB.
De SP Bernheze is voor een transparant en helder systeem van waardebepaling. Op deze manier voorkom je rechtsongelijkheid omdat bij iemand in de buurt toevallig een paar huizen heel duur verkocht zijn. De inflatiecorrectie is voor de SP een richtlijn wat OZB verhogingen betreft. Afwijkingen worden duidelijk en gemotiveerd onderbouwd.
 
7.4: Reserves van Bernheze.
Wettelijk is een minimale reserve van 13,5 miljoen euro verplicht. In moeilijke tijden kunnen we als gemeente een stootje hebben. De vrije reserves worden vooral aangesproken om ongewenste lastenverzwaring te voorkomen. De SP kiest voor lagere lasten bij mensen die het toch al moeilijk hebben. 
 
7.5: Economische zaken
Economie is niet in één kopje te vangen. In bestemmingplannen nadrukkelijk blijven kijken naar de mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid. Een combinatie van wonen en werken blijft mogelijk. De SP wil “bedrijfscontactdagen” organiseren. Hier kan het Bernhezer bedrijfsleven zich presenteren en profileren. Per 2015 is een nieuwe economische beleidsnota opgesteld. Die geeft richting aan het economisch beleid van de Bernheze tot 2020. De rol van de gemeente is faciliteren en niet adviseren en/of financieren. Verder blijft Heesch-west een project met grote financiële risico’s. De insteek is het verder beperken van de verliezen. 
 
7.6: Ondernemingspolitiek en MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat centraal. De gemeente heeft oog voor de positie van kleine zelfstandigen en echte familiebedrijven in het buitengebied. Deze bedrijven verkeren nu in een moeilijke situatie. Maximale inzet voor de levensvatbaarheid van deze bedrijven is de insteek van de SP. Deze bedrijven horen bij de economische dragers van Bernheze. De gemeente zou nog meer met deze groep ondernemers kunnen meedenken. Zij zijn ten slotte verantwoordelijk voor een flink stuk werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen. Ook na 21 maart 2018 wil de SP de ondernemers van Bernheze tot steun zijn door efficiënte en heldere regelgeving. Voorbeelden:

 • Snelle en betaalbare procedures bij uitbreiding of verhuizing van ondernemingen. 
 • Geen vergunningenbeleid dat een molensteen is om de nek van de ondernemer die vooruit wil. 
 • De SP wil vooral “sociale” ondernemingen een steun in de rug geven. 
 • Met PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) gecertificeerde bedrijven doet de gemeente bij voorkeur zaken.

Juist nu moeten we uitsluiting van mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt voorkomen. Bestrijding van jeugdwerkloosheid is van groot belang. Bestuurlijk vergt MVO ondernemend gedrag. 
Er is een cultuur van beleidsmedewerkers die in de frontlinie op zoek zijn naar mogelijkheden (DIMdenkers) in plaats van moeilijkheden. (DOEM-denkers) Wethouders leggen steeds een relatie tussen hun portefeuille en MVO. De SP wil bij aanbestedingen “het MVO niveau” van de inschrijvers mee laten wegen in de gunning. Ondernemingen die iets terug doen voor de zwakkeren in de samenleving verdienen op die manier de steun van de gemeente. Social Return blijft stevig ingebed in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.
 
7.7 Werkgelegenheid voor mensen met een beperking
Het is voor de gemeente van groot belang dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het hebben van een betaalde en lonende baan is hierbij van groot belang. Onafhankelijk van de reden voor de afstand tot de arbeidsmarkt (bv. handicap, afkomst, leeftijd of opleidingsniveau) zal de gemeente alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om een succesvolle plaatsing te realiseren. Dit kan gebeuren door de inzet van compenserende maatregelen, coaching en begeleiding, opleiding of het voorzien van werkplekaanpassingen. 

Daar waar plaatsing binnen de reguliere arbeidsmarkt niet mogelijk is zal de gemeente voorzien in de beschutte werkplek. Hierbij zal het landelijk opgelegde quotum worden gehaald en indien nodig zal er in positieve wijze worden afgeweken.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. We zetten als gemeente in op een forse verhoging van het percentage personeel met een beperking. Dit kan als voorwaarde gesteld worden aan bedrijven en instellingen waarvan de gemeente opdrachtgever of subsidieverstrekker is. De gemeente Bernheze blijft  ook na 2018 PSO gecertificeerd.  

Samenvatting

SP-eerpunt Zorg

 • Geen bezuinigingen op zorg
 • Kwaliteit staat voorop in de zorg
 • Zorggelden oormerken en 
 • De reserve sociaal domein exclusief besteden aan zorg

 
SP-eerpunt Zelfstandigheid 

 • Bernheze blijft een zelfstandige gemeente
 • Groot is zeker niet beter!

 
SP-eerpunt woningbouw

 • Sociale huurwoningen, bij tekorten per kern, desnoods zelf bouwen door de gemeente
 • Betaalbaar bouwen in eigen beheer voor jongeren
 • Bouwen van seniorenwoningen in alle kernen

 
SP-eerpunt milieu CO2 neutraal 

 • cradle tot cradle

 
SP-eerpunt volksgezondheid

 • Geen megastallen erbij
 • bestrijden fijnstof uitstoot

 
SP-eerpunt sociale voorzieningen

 • meer voor mensen met minder
 • social return bij aanbesteding
 • PSO certificering vereist bij aanbesteding
 • geen bezuinigingen op subsidie jeugdleden (<16 jaar) verenigingen

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website