h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek


 

25 oktober 2014

SP: RIVM gezondheidsonderzoek belangrijk

Voor de SP Bernheze is het RIVM gezondheidsonderzoek naar de gevolgen van intensieve veehouderij van groot belang. Van groot belang voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De SP wil geen onomkeerbare besluiten nemen als er geen uitslag is van het onderzoek. Alle betrokkenen hebben recht op zorgvuldige besluitvorming. Zolang er geen duidelijk is, hecht de SP aan het voorzorgbeginsel volgens artikel 191 van het Europees Recht.

Lees verder
18 oktober 2014

SP: Bouwen aan ’t Dorp 59-69 Heesch

Al geruime tijd vertraagt de ontwikkeling van het project ’t Dorp 59-69 in Heesch. Vooral belangrijk vanwege de sociale huurwoningen die hier gebouwd worden. Sociale huurwoningen komen we heel veel te kort. Iedere sociale huurwoning die erbij komt juicht de SP toe. Jammer dat een plan als ’t Dorp 59-69 telkens vertraagd wordt. Daar heeft niemand wat aan. Zeker in een tijd van economische crisis zijn ondernemers die hun nek uitsteken van groot belang. Werkgelegenheid in combinatie met sociale woningbouw.

Lees verder
11 oktober 2014

SP: Geen voorzorg in buitengebied van Bernheze

De Raad van State heeft bepaald dat het voorzorgbeginsel (artikel 191 van het Europees Recht) niet geldt in het buitengebied van Bernheze. Om burgers die vlak bij intensieve veehouderijen wonen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s (zoals de Q-koorts) stelde de gemeenteraad van Bernheze unaniem (21 raadsleden voor) het bestemmingsplan buitengebied vast in 2013. In dit plan was een afstand van 1 kilometer voorgeschreven tussen dorpskern en intensieve veehouderij. Stallen moesten ook minimaal 250 meter van een wooncluster (3 huizen of meer) staan.

Lees verder
5 oktober 2014

SP: Dank voor uw reacties

Wat gaat Bernheze de komende 4 jaar doen? Daarop proberen we met het nieuwe bestuursakkoord antwoord te geven. Het concept akkoord is op 25 september in de gemeenteraad besproken. Maar zeker zo belangrijk zijn de reacties die u gegeven hebt. Tot die bespreking in de gemeenteraad hebben velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot reageren. Waardevolle informatie kwam zo bij de SP terecht. Wat vinden mensen belangrijk en wat niet. Waar kan bezuinigd worden en waar zeker niet?

Lees verder
27 september 2014

SP: Geld goed besteden

Binnen de SP Bernheze is grote overeenstemming. Overeenstemming omtrent het besteden van het geld voor WMO zorg, jeugdzorg en werkgelegenheid. Voor dit doel komt er na 1 januari geld uit Den Haag. Daar zullen we het mee moeten doen. Helaas is er op alle budgets door Rutte-2 gekort. Met minder geld, maar toch kwaliteit bieden. Een uitdaging. Die gaan we aan in Bernheze.

Lees verder
21 september 2014

SP: Onrust over biogasinstallatie Nistelrode.

Afgelopen week werd Bernheze opgeschrikt door berichten over een biogasinstallatie. Hierin wordt de overtollige mest van de intensieve veehouderij verwerkt. Bij de installatie was een opslag bassin dat vol met mest zat. Deze opslag dreigde te gaan lekken. De mest zou dan 100% in het milieu terecht gekomen zijn. Een ramp voor de omgeving. Dit geeft nogmaals aan hoe zorgvuldige we met dergelijke initiatieven moeten zijn.

Lees verder
14 september 2014

SP: Zorgen over de participatiewet

Volgens de regering moet de sociale zekerheid houdbaar en “activerender” worden gemaakt. Daarom wordt bezuinigd op werk, inkomen en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en werklozen. Kabinet Rutte-2 wil ook de bijstand strenger en “activerender” maken. De regering wil één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus worden de bijstandswet (WWB), de wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd tot één wet: de participatiewet. Deze gaat in op 1 januari 2015, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Lees verder
7 september 2014

SP: De jeugd en de toekomst

De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals: jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de uitvoering van de jeugdreclassering. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. De SP Bernheze wil dat de zaken voor de jeugd goed geregeld zijn vanaf 1 januari 2015 in Bernheze.

Lees verder
30 augustus 2014

SP: Reageer op bestuursakkoord 2014-2018

Op 19 maart 2014 is een nieuwe gemeenteraad gekozen. De SP won 25% aan stemmen. Daardoor kwamen 4 SP raadsleden in de nieuwe gemeenteraad. De SP Bernheze werd op nieuw een bestuurspartner. Met Rein van Moorselaar heeft de SP een eigen wethouder in het college. Het nieuwe bestuursprogramma tot 2018 is klaar. Ieder kan zijn reactie(s) geven. Maak daar a.u.b. gebruik van.

Lees verder
12 juli 2014

SP: politiek even rust, maar ….

Bernheze sloot ook 2013 af met een positief saldo. De SP is zeer content met de jaarrekeningen 2010 t/m 2013. Als we de afboekingen op de bouwgrond buiten beschouwing laten, ieder jaar meer dan 1 miljoen over! Keurig dus. Nu mogen we van de vakantie gaan genieten. Daarna is er werk aan de winkel. Participatiewet, jeugdzorg en WMO. Drie dossiers voor 2015. Die moeten voorbereid worden!

Lees verder

Pagina's