h

SP Bernheze

              

Foto: Jan van den Broek

 Lijsttrekker Bernheze - Rein van Moorselaar


 

5 oktober 2014

SP: Dank voor uw reacties

Wat gaat Bernheze de komende 4 jaar doen? Daarop proberen we met het nieuwe bestuursakkoord antwoord te geven. Het concept akkoord is op 25 september in de gemeenteraad besproken. Maar zeker zo belangrijk zijn de reacties die u gegeven hebt. Tot die bespreking in de gemeenteraad hebben velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot reageren. Waardevolle informatie kwam zo bij de SP terecht. Wat vinden mensen belangrijk en wat niet. Waar kan bezuinigd worden en waar zeker niet?

Lees verder
27 september 2014

SP: Geld goed besteden

Binnen de SP Bernheze is grote overeenstemming. Overeenstemming omtrent het besteden van het geld voor WMO zorg, jeugdzorg en werkgelegenheid. Voor dit doel komt er na 1 januari geld uit Den Haag. Daar zullen we het mee moeten doen. Helaas is er op alle budgets door Rutte-2 gekort. Met minder geld, maar toch kwaliteit bieden. Een uitdaging. Die gaan we aan in Bernheze.

Lees verder
21 september 2014

SP: Onrust over biogasinstallatie Nistelrode.

Afgelopen week werd Bernheze opgeschrikt door berichten over een biogasinstallatie. Hierin wordt de overtollige mest van de intensieve veehouderij verwerkt. Bij de installatie was een opslag bassin dat vol met mest zat. Deze opslag dreigde te gaan lekken. De mest zou dan 100% in het milieu terecht gekomen zijn. Een ramp voor de omgeving. Dit geeft nogmaals aan hoe zorgvuldige we met dergelijke initiatieven moeten zijn.

Lees verder
14 september 2014

SP: Zorgen over de participatiewet

Volgens de regering moet de sociale zekerheid houdbaar en “activerender” worden gemaakt. Daarom wordt bezuinigd op werk, inkomen en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en werklozen. Kabinet Rutte-2 wil ook de bijstand strenger en “activerender” maken. De regering wil één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus worden de bijstandswet (WWB), de wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd tot één wet: de participatiewet. Deze gaat in op 1 januari 2015, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Lees verder
7 september 2014

SP: De jeugd en de toekomst

De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals: jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de uitvoering van de jeugdreclassering. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. De SP Bernheze wil dat de zaken voor de jeugd goed geregeld zijn vanaf 1 januari 2015 in Bernheze.

Lees verder
30 augustus 2014

SP: Reageer op bestuursakkoord 2014-2018

Op 19 maart 2014 is een nieuwe gemeenteraad gekozen. De SP won 25% aan stemmen. Daardoor kwamen 4 SP raadsleden in de nieuwe gemeenteraad. De SP Bernheze werd op nieuw een bestuurspartner. Met Rein van Moorselaar heeft de SP een eigen wethouder in het college. Het nieuwe bestuursprogramma tot 2018 is klaar. Ieder kan zijn reactie(s) geven. Maak daar a.u.b. gebruik van.

Lees verder
12 juli 2014

SP: politiek even rust, maar ….

Bernheze sloot ook 2013 af met een positief saldo. De SP is zeer content met de jaarrekeningen 2010 t/m 2013. Als we de afboekingen op de bouwgrond buiten beschouwing laten, ieder jaar meer dan 1 miljoen over! Keurig dus. Nu mogen we van de vakantie gaan genieten. Daarna is er werk aan de winkel. Participatiewet, jeugdzorg en WMO. Drie dossiers voor 2015. Die moeten voorbereid worden!

Lees verder
5 juli 2014

SP: Kijken naar de toekomst

Afgelopen vergadering van de gemeenteraad (3 juli 2014) werd er vooruit gekeken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kunnen we nog wel doen en wat niet. De SP heeft dit samengevat in 5 onderwerpen. Onderwerpen die voor de SP van belang zijn. Het gaat de SP Bernheze om zorg, wonen, werken, leefbaarheid en milieu. Geld voor grote projecten is er voorlopig niet. We moeten dus niet gaan luchtfietsen. Een sober beleid voorzetten, net als de afgelopen 4 jaar.

Lees verder
28 juni 2014

SP: Agrifood Capital voor werkgelegenheid

Deze regio zit ook dringend verlegen om impulsen voor de economie. Nieuwe werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid. Daarvoor hebben alle betrokkenen elkaar hard nodig. Binnen de gevormde Agrifood Capital organisatie gaan overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Bundeling van krachten biedt kansen in dit speelveld. De SP heeft wel bedenkingen bij de BV structuur met betrekking tot mogelijke bonussen voor bestuurders. Dat moet uitgesloten worden.

Lees verder
21 juni 2014

SP: Zeer zorgvuldige veehouderij

De SP afdeling Bernheze kiest voor een zeer zorgvuldige veehouderij. Het voorzorgbeginsel speel daarbij een belangrijke rol. Vastgelegd in artikel 191 van het Europees Verdrag. Steeds meer krijgt het standpunt van de SP Bernheze draagvlak. Landelijk heeft de politiek ingezien dat er plaatselijk sprake is van overbelasting met intensieve veehouderijen. Dat is ook in gebieden in Noord-oost Brabant, waar Bernheze gelegen is. Dat staat te lezen in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel regulering van aantallen productiedieren.

Lees verder

Pagina's