h

SP Bernheze: Bernheze zorgt goed voor de jeugd

12 maart 2023

SP Bernheze: Bernheze zorgt goed voor de jeugd

Foto: Wim Roefs

De Jeugdwet is per 2015 in werking getreden. De Jeugdwet verving niet alleen de 'Wet op de jeugdzorg', maar ook verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg. Deze vielen tot 31-12-2014 onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd). Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken er onderdeel van uit.

Taken gemeente

In de Jeugdwet heeft de gemeente Bernheze na 1-1-2015 de verantwoordelijkheid voor alle preventie en jeugdhulp, maar ook kinderbescherming en jeugdreclassering. De jeugdhulp is inclusief specialistische hulp, zoals bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking en de gesloten jeugdhulp. De verantwoordelijkheid van de gemeente bestaat onder meer uit: Het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang. Het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. Het adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp. Het adviseren van professionals met zorgen over een kind. Het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen. Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren. Het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen. Het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen. Zaken die Bernheze op orde heeft. En in Bernheze mag het een onsje meer zijn. Bernheze maakt jaarlijks extra middelen vrij voor de jeugd.

Cor van Erp

SP Bernheze

Fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier